Algemene Voorwaarden

Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Vertaler” verstaan: IbbibLingua, gevestigd aan de Jacques Dutilhweg 276, 3065 KA te Rotterdam.

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij de vertaler met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.
2.2. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de vertaler vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler of – indien geen offerte is uitgebracht -door schriftelijke bevestiging door de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3. De vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit
naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt.
2.4. Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan binden de vertaler pas nadat de vertaler deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5. Indien de vertaler er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is de vertaler gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten
3.1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van
geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de leveringstermijn en/of het
honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever
gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel
bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden
tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de
opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor
reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De vertaler stelt het reeds
vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het
geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3. Indien de vertaler voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan
de vertaler de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde
gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
4.1. De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige
deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel
van de door de vertaler te vertalen of bewerken tekst(en).
4.2. De vertaler zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk
behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht.
4.3. De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op
de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter
Algemene Voorwaarden Vertaler IbbibLingua beschikking van de vertaler te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor
rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering
5.1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen. Zodra de vertaler constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is
de vertaler gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2. Bij toerekenbare overschrijding door de vertaler van de uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de
overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. De vertaler is in
dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid
van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
5.3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van
verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische
verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft
voltooid.
5.4. In verband met de uitvoering van de overeenkomst door de vertaler is de opdrachtgever
gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door de
vertaler mogelijk te maken.
5.5. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de
krachtens de overeenkomst met de vertaler verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder
daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in
welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling
6.1. Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij de vertaler geldend woord- of uurtarief,
tenzij anders overeengekomen. De vertaler kan naast zijn honorarium tevens de verschotten,
verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor
iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2. De prijs die de vertaler voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de
prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3. De vertaler is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever
extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of
databestanden worden aangeleverd die de vertaler tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken
dan de vertaler bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.
Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door de
vertaler schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting
netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de
opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever
over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf
de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is de vertaler gerechtigd
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Reclames en geschillen
7.1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien
werkdagen na levering, schriftelijk aan de vertaler kenbaar te maken. Het uiten van een klacht
ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2. Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en de
vertaler om commentaar vraagt en indien de vertaler vervolgens aannemelijk kan maken dat de
gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is de vertaler gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra
uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3. Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft
geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames
uitsluitend in behandeling genomen indien de vertaler zulks om hem moverende redenen wenselijk
acht. Wijziging door de vertaler van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van
de opdrachtgever houdt niet in dat de vertaler erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.4. Indien de klacht gegrond is, is de vertaler gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te
verbeteren of te vervangen; indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering
of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
7.5. Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het
gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken,
ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. De vertaler is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en
aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer
aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade,
bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2. De aansprakelijkheid van de vertaler is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief
BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De
aansprakelijkheid van de vertaler is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR
45.000,– per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.
8.3. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid.
8.4. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door
de vertaler geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst,
blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5. De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of
informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten
gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van
het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in
door de vertaler geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit
het gebruik van het geleverde.
8.7. De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tevens tegen alle aanspraken van derden wegens
beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in
verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht
9.1. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet
verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van
betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van
het bedrijf van de opdrachtgever, is de vertaler, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te
schorten. De vertaler kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2. Indien de vertaler door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht
liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft de vertaler, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige
omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte,
werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van
overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers
of andere omstandigheden waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen.
9.3. Indien de vertaler ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet
staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden
en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Auteursrecht
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door de
vertaler vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn
financiële en overige verplichtingen jegens de vertaler met betrekking tot de betreffende opdracht
volledig is nagekomen.

Artikel 11 – Domicillie
11.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van
toepassing.

Navigation

Social Media